کانون روان تحلیلی ایرانیان

کانون روان تحلیلی ایرانیان

آموزش، مشاوره، درمان

آموزش با کانون

آموزش‌های کانون تحت نظر اساتید دانشگاه‌های معتبر ایران و بین‌الملل برگزار خواهد شد.

دوره‌های مقدماتی

دوره‌های مقدماتی کانون روان تحلیلی ایرانیان
ادامه مطلب "دوره‌های مقدماتی"

دوره‌های پیش‌بالینی

دوره‌های پیش‌بالینی کانون روان تحلیلی ایرانیان
ادامه مطلب "دوره‌های پیش‌بالینی"

آموزش‌های روان‌درمانی تحلیلی

آموزش‌های روان‌درمانی تحلیلی کانون روان تحلیلی ایرانیان
ادامه مطلب "آموزش‌های روان‌درمانی تحلیلی"

آموزش‌های روان‌درمانی پویا

آموزش‌های روان‌درمانی پویا کانون روان تحلیلی ایرانیان
ادامه مطلب "آموزش‌های روان‌درمانی پویا"